هزینه های کنفرانس

شرح ثبت نام

حضوری (تومان)

غیر حضوری (تومان)

دانشجویی

2.700.000

230.000

غیردانشجویی و هیات علمی

2.900.000

280.000

مقاله دوم به بعد

200.000

200.000

حضور در همایش بدون ارائه مقاله

2.400.000

----

هزینه یک نفر همراه

2.200.000

----