اطلاعیه 7 - اخذ شابک و فیپا از کتابخانه اسناد ملی
1400/05/31

اخذ شابک و فیپا از کتابخانه اسناد ملی جهت انتشار چکیده مقالات کنفرانس

به اطلاع کلیه پژوهشگران میرساند، از آنجایی که به چاپ تنها چکیده مقالات امتیازی تعلق نمی گیرد، دبیرخانه کنفرانس کلیه مقالات پذیرفته شده و تایید شده توسط کمیته علمی را پس از اخذ مجوز شابک و فیپا و اعلام وصول کتابخانه اسناد ملی و همچنین تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب الکترونیک مجموعه مقالات چاپ می نمایید.
 

شابک:

978-600-493-407-7