درخواست گواهی موقت

درخواست گواهی موقت

- پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده ، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید. 

- ارسال ایمیل به ادرس  Acceptance.conf@gmail.com

با موضوع :

درخواست گواهی موقت - کد مقاله.......... حتما ایمیل را از ایمیلی که ثبت نام کرده اید ارسال کنید.

ضمنا از ارسال ایمیل به بقیه ایمیل ها خودداری نمایید، زیرا تمامی ایمیل های درخواست گواهی پذیرش حذف می شوند و پاسخ داده نمی شود.