درخواست ویرایش مقاله

درخواست ویرایش مقاله

 چنانچه پس از پذیرش نهایی درخواست ویرایش مقاله را دارید طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

  1. فرم زیر را دانلود نموده و آنرا تکمیل و امضا نمایید.
  2. فرم تکمیل شده را به همراه فایل ویرایش شده به ایمیل Edit.conf@gmail.com ارسال نمایید


 نکات:

  • ارسال فایل ویرایش شده مقاله همراه با فرم درخواست.
  • درخواست ویرایش در عنوان مقاله امکان پذیر نیست. (جایگزینی واژه هایی که تغییری در مفهوم بوجود نیاورد بلامانع است.)
  • چنانچه اسامی نویسندگان ویرایش گردد، باید با نویسندگان هماهنگ نمایید.
  • چنانچه ویرایش در متن مقاله باشد، نباید مفاهیم اصلی مقاله تغییر یابد در غیر اینصورت باید مقاله مجددا ارسال تا به داوری ارجاع شود.
  • آخرین مهلت ویرایش مقاله 2 روز پس از آخرین مهلت ارسال مقالات می باشد و پس از آن هیچ ویرایشی پذیرفته نمی شود.
  • دبیرخانه فقط فایل ارسالی را تغییر می دهد و تغییر مشخصات مقاله ( شامل عنوان فارسی ، عنوان انگلیسی ، مشخصات نویسندگان فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی)  در پنل کاربری برعهده مدیر پنل می باشد، برای تغییرات پس از یک روز کاری از تاریخ ارسال این فرم پنل کاربری جهت ویرایش فعال و برای ویرایش به میزان یک روز کاری باز خواهد ماند.
  • پس از گذشت 48 ساعت از ارسال فرم چنانچه تغییری در مقاله حاصل نشد با دبیرخانه کنفرانس ازطریق تلگرام باشماره 09902936615 پیگیری کنید.