محورهای کنفرانس

گياهان دارويي:

   • گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
   • گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت
   • گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
   • گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
   • گياهان دارويي ، فرآوري
   • گياهان دارويي ، زيست شناسي
   • گياهان دارويي ، فارماكولوژي
   • گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
   • گياهان دارويي ، طب سنتي
   • گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
   • گياهان دارويي مبارزه با آفات
   • گياهان دارويي واسلام
   • تولید فراورده های گیاهان دارویی
   • تجاری سازی گیاهان دارویی
   • نوآوری در تولید محصول
   • انتقال تکنولوژی و تولید محصولات گیاهی

       و سایر محورهای مرتبط با گياهان دارويی


کشاورزی ارگانیک:

   • کشاورزی ارگانیک و پایدار
   • به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
   • مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
   • کاربرد علوم نانو در کشاورزی
   • مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
   • مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
   • کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
   • تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
   • فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
   • تغذیه دام و طیور
   • فیزیولوژی دام و طیور
   • پرورش و تغذیه آبزیان
   • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
   • ژنتیک و اصلاح دام و طیور
   • نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
   • دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
   • زیست شناسی (گیاهی و جانوری)

   و سایر محورهای مرتبط با کشاورزی ارگانیک


داروسازی، طب سنتی و مکمل

   • کاربرد طب سنتی ومکمل در سبک زندگی سالم
   • کاربرد طب سنتی ومکمل در پیشگیری از بیماری ها
   • استفاده همزمان ازروش های مختلف طب مکمل و طب رایج در پیشگیری و درمان بیماران
   • خلاقیت در پیشگیری و درمان بیماران باطب سنتی و طب مکمل
   • استفاده از درمان های معنوی در پیشگیری و درمان بیماران
   • کاربرد طب سنتی ومکمل در تکامل سالم ذهن، روان و معنویت
   • تحقیقات سلامت مبتنی بر قرآن و حدیث
   • مبانی فلسفی روش های سنتی و مکمل و نگرش آنان به سلامت و بیماری
   • وسایرمحورهای مرتبط باطب سنتی و مکمل
   • اثرات فارماکولوژیک
   • توکسیکولوژی
   • اثرات بالینی
   • فرمولاسیون و کنترل

   و سایر محورهای مرتبط با داروسازی، طب سنتی و مکمل

 
علوم پایه

   • مطالعات حیوانی
   • گیاه شناسی، فیتوشیمی
   • بیوشیمی، فیزیولوژی
   • ژنتیک
   • بیوتکنولوژی و اثرات بیولوژیک

   و سایر محورهای مرتبط با علوم پایه

 
 علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت

   • بیماری های غیر واگیر
   • اصلاح سبک زندگی
   • پیشگیری و عوامل مرتبط با سلامت
   • داروسازی، طب سنتی، دامپزشکی
   • اثرات فارماکولوژیک
   • توکسیکولوژی
   • اثرات بالینی
   • فرمولاسیون و کنترل

   و سایر محورهای مرتبط با علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت